ITA 2566

 

ข้อ ข้อมูลการเชื่อมโยง
O1  โครงสร้าง                                                       

 

โครงสร้างองค์กร

                          

O2  ข้อมูลผู้บริหาร                                       

1.คณะผู้บริหาร

2.สมาชิกสภาเทศบาล

3.หัวหน้าส่วนราชการ

4.สำนักปลัด

5.กองคลัง

6.กองช่าง

 
O3  อำนาจหน้าที่                                             

 อำนาจหน้าที่

 

O4  แผนยุทธศาตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                        

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

O5  ข้อมูลการติดต่อ               

ข้อมูลติดต่อ

 

 O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                    

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์                               

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 O8  Q&A                                                     อยู่หน้าเวปไซต์ (ด้านล่างขวา)  
 O9  Socicl  Network                               

 Socicl Network

 
 O10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล             นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

 

 O 11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี              

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 O 12  รายงานการกำกับติดตามและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 

 

O13  รายงานการดำเนินงานประจำปี   

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน            

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ       

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 O17  รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริหาร            

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

O18  E-Service  

E-Service   

 

 

   O19  แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ          

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

O20  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2566

 

 

O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 
O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 
 O23  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
O24  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   

 การดำเนินการตามนโยบายฯ

 
 O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
 O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี      

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ  
O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 
    O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ   

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
O30  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

 
O31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift  Policy จากกรปฏิบัติหน้าที่    

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

 

 

   O32  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy        

 

 การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy 

 

 

   O33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
O34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี        การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
O35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

O36  แผบปฎิบัติการป้องกันการทุจริต                     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 

O37  รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

 
O38  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
O39  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
O40  การขับเคลื่อนจริยธรรม         การขับเคลื่อนจริยธรรม  
 O41 การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ     การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  
 O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

 
 O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
Visitors: 96,028