อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลขวาว

                                                 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

 

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง 

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

 (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

 (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างด้วยวิธีอื่น 

(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 

(9) เทศพาณิชย์ 

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

 (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ 

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 

(5) การสาธารณูปการ 

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(9) การจัดการศึกษา 

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(14) การส่งเสริมกีฬา 

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน 

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 

(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(25) การผังเมือง 

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(28) การควบคุมอาคาร 

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

************************************************************

 

บทบาทหน้าที่ 

                    1. สำนักปลัดเทศบาล

                        ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน เป็น 8 งาน ดังนี้ 

                       1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                            (1) งานสารบรรณของเทศบาล 

                            (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

                            (3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล 

                            (4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 

                            (5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                             (6) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

                            (7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล 

                            (8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน 

                            (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                           (1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

                           (2) งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 

                           (3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

                            (4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานและลูกจ้าง 

                           (5) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ 

                           (6) งานแจ้งมติ ก.ท.จ. , ก.ท. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 

                           (7) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 

                           (8) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 

                           (9) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง 

                           (10) งานพัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา  

                           (11) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

                            (12) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง 

                           (13) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ 

                           (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                     1.3 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                           (1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 

                           (2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง 

                           (3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                     1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                          (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                           (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 

                          (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 

                          (4) งานตรวจสอบ ควบคุมภายในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัย

                           (5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                           (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

                           (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 

                          (8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                          (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                    1.5 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                           (1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

                          (2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

                           (3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 

                          (4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ 

                          (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                    1.6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                          (1) งานรวบรวม วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 

                         (2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

                         (3) งานวิเคราะห์และคาดคะเนการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภคหลัก

                         (4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต 

                        (5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 

                        (6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

                        (7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอขอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 

                        (8) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการ 

                        (9) งานรวบรวมข้อมูลทางสถิติและงบประมาณ 

                        (10) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 

                        (11) งานจัดทำงบประมาณการรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

                        (12) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล 

                        (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   1.7. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                        (1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล 

                        (2) งานเผยแพร่ สนับสนุน ผลงาน นโยบายของเทศบาล อำเภอและจังหวัด 

                        (3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

                        (4) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวม ความคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ 

                       (5) งานรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 

                       (6) งานสารนิเทศ

                        (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

                 1.8 งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานเทศกิจ) มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                       (1) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                       (2) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

                       (3) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 

                       (4) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

                       (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                    2. กองคลัง 

                    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย–การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 5 งาน ดังนี้ 

                  2.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                       (1) งานสารบรรณ 

                       (2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการ เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                        (3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

                        (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของราชการ

                        (5) งานสาธารณกุศลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

                        (6) งานรักษาความสะดวกและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

                       (7) งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ 

                       (8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ 

                       (9) งานการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

                       (10) งานสวัสดิการต่าง ๆ

                       (11) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ

                       (12) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

                      (13) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ 

                      (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                  2.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                       (1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

                       (2) งานควบคุมและการจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

                       (3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 

                      (4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

                       (5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

                       (6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

                       (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   2.3 งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                       (1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี 

                      (2) งานตรวจสอบและจำทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) 

                      (3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ 

                      (4) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 

                      (5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

                       (6) งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น 

                      (7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน 

                     (8) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

                     (9) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน 

                    (10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

                    (11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น 

                    (12) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล 

                    (13) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 

                    (14) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 

                    (15) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น 

                   (16) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร 

                   (17) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

                   (18) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี 

                   (19) งานจัดทำหนังสือ แจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ภายในกำหนด 

                   (20) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด 

                   (21) งานประสานงาน เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ)

                    (22) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

                    (23) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดรายได้

                    (24) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

             2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   (1) งานการซื้อและการจ้าง

                   (2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา 

                  (3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

                   (4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 

                  (5) งานการจำหน่ายพัสดุ 

                  (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

            2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                 (1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 

                 (2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                  (3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

                  (4) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

                  (5) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

                  (6) การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

                  (7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี 

                 (8) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17) 

                 (9) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

                  (10) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดินรหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระ ภาษี (ผ.ท.4 และ 5) 

                 (11) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 

                 (12) งานการจัดทำร่างรายงานประจำเดือน

                  (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                 3. กองช่าง

                     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 งาน ดังนี้ 

                 3.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                     (1) งานสารบรรณ 

                     (2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการ เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

                     (3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

                      (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของราชการ

                      (5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

                     (6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ 

                     (7) งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ 

                    (8) งานการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

                     (9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษ

                     (10) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ 

                    (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                3.2 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                    (1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม 

                   (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 

                   (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 

                   (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 

                   (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 

                   (6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

                    (7) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

                    (8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 

                   (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 

                   (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

              3.3 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                  (1) งานด้านก่อสร้างอาคาร ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ

                   (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

                   (3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน เขื่อน ทางเท้า

                   (4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 

                  (5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

                   (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

                   (7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

                   (8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา 

                  (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

           3.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                 (1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

                 (2) งานตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

                (3) งานควบคุมพัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

                (4) งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                 (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             3.5 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                (1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี

        อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

       หน้าที่เทศบาล

         พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

Visitors: 107,812