ตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว

ตลาดสด เทศบาลตำบลขวาว โดย เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ

     เช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลขวาวประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวหลังใหม่ 
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนผู้ประกอบการร้านค้าจะได้นำสินค้าเข้าวางจำหน่ายต่อไป โดยมี นายชัยศิริ ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลขวาวร่วมทำบุญตักบาตร
กันอย่างคับคั่ง อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวหลังใหม่แห่งนี้ เทศบาลได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557
เป็นต้นมา จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ นับได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีความสวยงามทั้งรูปโฉมที่ทันสมัย มีโครงสร้างที่แข็งแรง
มั่นคงถาวร ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่พ่อค้าผู้ประกอบการอย่างครบครัน ทั้งไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน ระบบระบายน้ำที่ดี
และที่สำคัญการได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากผู้ประกอบการร้านค้า จะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า
พัฒนาสู่ตลาดที่ได้รับมาตรฐานจากกรมอนามัย เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป

ภาคภูมิใจตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EHA 1002
         เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heaith Accreditation : EHA 1002) ประจำปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการผลปรากฏว่าตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว “ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง” คิดเป็นร้อยละ 94   ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกในการการันตีคุณภาพมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี

 

  

อธิบดีกรมอนามัยมอบเกียรติบัตรพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA Forum 2016) ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยนายแพพทย์วชิระ เปิดเผยว่า กรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประสานความร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปี 2559 นี้ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานครอบคลุมเทศบาลในทุกระดับ ซึ่งขณะนี้มีเทศบาลสมัครเข้าร่วมการประเมินรับรองแล้ว มากกว่า 50 จังหวัด มากกว่า 500 แห่ง ซึ่งเป็นภาคที่สมัครใจ โดยมีผู้ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร 9 ด้าน อาทิ ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งหมด จำนวน 146 แห่ง ภายหลังจากพิธีเปิดการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ 146 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ โดยเทศบาลตำบลขวาวได้ รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม EHA (Environmental Health Accreditation) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด EHA 1002:2016 และด้านการจัดการส้วมสาธารณะ EHA 3001:2016 รับมอบโดยนายเจริญชัย เพ็งจางค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาว และนางสาวหทัยกานต์ เกตุคำ ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในการมุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนาระบบการบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลขวาวสืบไป

      ต่อมาในช่วงเดือน กันยายน 2559 เทศบาลตำบลขวาว ได้ดำเนินการก่อสร้างอาตารตลาดชุมชนบ้านโนนยางขึ้น เพื่อให้พี่ชาวตำบลขวาว
ได้นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปจำหน่ายเพื่อเป็นสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน อีกทั้ง เป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอีกด้วย

                  

Visitors: 55,117