สรุปผลการประชุมโครงการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

โครงการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)

วันที่ ( ๗ ก.ย.๕๙ ) นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานเปิดโครงการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาเทศบาล เข้าร่วมในการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว การจัดการองค์ความรู้หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) เพื่อมุ่งที่จะพัฒนา 3 ประเด็น คือ พัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
Visitors: 96,021