นายสุพัฒน์ โพธิจักร เลขานุการนายกเทศมนตรี

ชื่อ - สกุล : นายสุพัฒน์ โพธิจักร

ตำแหน่ง    : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขวาว

ที่อยู่       : 76 หมู่ 9 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ว/ด/ป เกิด : 26 พฤษภาคม 2497

โทร        : 086-2201600

Visitors: 50,702