นายเจริญชัย เพ็งจางค์ รองนายกเทศมนตรี

ชื่อ - สกุล : นายเจริญชัย เพ็งจางค์

ตำแหน่ง    : รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว

ที่อยู่       : 79 หมู่ 13 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ว/ด/ป เกิด : 5 มกราคม 2514

โทร        : 089-4488818

Visitors: 50,701