นายชัยภัทร ตั้งหลัก ยกเทศมนตรี

ชื่อ - สกุล : นายชัยภัทร ตั้งหลัก

ตำแหน่ง    : นายกเทศมนตรีตำบลขวาว

ที่อยู่       : 5 หมู่ 3 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ว/ด/ป เกิด : 24 เมษายน 2522

โทร        : 097-2895493

Visitors: 50,701