- ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล

               ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลขวาว
     ต้นขวาว            หมายถึง  ต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายเป็นร่มเงาปกคลุมให้ความร่มเย็น
รวงข้าวและทุ่งนาข้าว แสดงถึงลักษณะสภาพพื้นที่การเกษตร  มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของประชาชน
                                  ผูกพันกับการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์  มีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและถาวร

                                                               คำขวัญประจำเทศบาลตำบลขวาว

                                                                                       แดนดินถิ่นของดี  ประเพณีลอยกระทง
                                                                                      เสริมส่งบุญบั้งไฟ  
ทอผ้าไหม เซิ้งผ้าหมี่ 
                                                                                        อนามัยดีถ้วนหน้า การศึกษาโดดเด่น 
                                                                                         มุ่งเน้นพัฒนา หรรษากุดปลาคูณ

Visitors: 101,436