บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 2561-2562

 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562

 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่  5 ประจำปี พ.ศ.  2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27 กันยายน 2562

 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่  6 กันยายน 2562 

 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  4 ประจำปี  พ.ศ.2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562

 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

Visitors: 59,675