หัวหน้าส่วนการบริหารงาน

นางชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ
ปลัดเทศบาล


นายภาสพิชญ์  พิมพ์ทรัพย์
รองปลัดเทศบาล

                                                                                                                                                

             พ.อ.อ.ทุ่งพานู รอเสนา            นางจีรา ทวีโชค                  
               หัวหน้าสำนักปลัด            ผู้อำนวยการกองคลัง            

Visitors: 50,703