สัญลักษณ์การแข่งขัน

สัญลักษณ์การแข่งขัน

                                 “ช้าง”

 ความเป็นมาของสัญลักษณ์การแข่งขัน

        เดิมตำบลขวาวเป็นตำบลที่เก่าแก่มีผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเล่าสืบต่อกันมา เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสมัยพระเทพราชาครองสมบัติเจ้าควาญท่อฟ้า (ควาญช้าง) มาจากเมืองยโสธร ได้นำช้างมาเลี้ยงที่คำหมากเว อำเภอเสลภูมิ พบว่ามีความอุดมสมบูรณ์จึงได้มาตั้งบ้านและมีต้นขวาวเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อว่าบ้านขวาวอีกกลุ่มหนึ่งไปตั้งที่บ้านเมืองไพรจึงเรียกสองหมู่บ้านว่าขวาวใหญ่ - เมืองไพรและหัวหน้าหมู่บ้านคนแรกชื่อ ขุนขวาวขันธรักษ์

Visitors: 59,676