คำแถลงนโยบาย โดยนายสถาพร  รอเสนา นายกเทศมนตรีตำบลขวาว

คำแถลงนโยบายของ นายสถาพร  รอเสนา

นายกเทศมนตรีตำบลขวาว

วันอังคาร ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว

 

               เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลขวาวที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขวาวและพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลขวาวที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวแห่งนี้ตลอดจนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านพี่กำลังรับฟังการประชุมสภาของเทศบาลตำบลขวาวอยู่ในขณะนี้ 

               กระผม นายสถาพร รอเสนา นายกเทศมนตรีตำบลขวาว ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลขวาว ที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน

               ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกๆ คะแนนเสียงของพ่อ แม่ พี่ น้อง ที่เคารพรักทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ผ่านมานั้น   กระผมและทีมงาน รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับเราในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามสโลแกนที่ว่า  รู้ปัญญา พัฒนาโปร่งใส จริงใจ มีประสบการณ์ เพื่อสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนของท้องถิ่นบ้านเราเป็นที่ตั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาที่เรายึดมั่นมาตลอด

               โดยน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัสของพระมหาหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก      มาเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตันเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลขวาว ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 และจากผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลขวาวนั้น ปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขวาวได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม นายสถาพร  รอเสนา เป็นผู้บริหารงานเทศบาลในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขวาวและได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 นั้น

               ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวครั้งแรก โดยได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ มาปฏิบัติราชการแทนในการเปิดประชุมสภาฯ เพื่อให้สมาชิกได้กล่าวคำปฏิญาณตน และเลือกประธานสภาเทศบาลฯ และรองประธานสภาเทศบาลฯ รวมทั้งระเบียบวาระอื่นๆของการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวแห่งนี้ ตามที่ผู้มีเกียรติทุกท่านทราบกันดีแล้วนั้น ในการนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลขวาว ได้เรียกประชุมสภา สมัยแรกขึ้นในวันนี้ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวแห่งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ราชบัญญัติเทศบาลฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กล่าวคือ ก่อนนายกเทศมนตรีตำบลขวาวเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี แนะนำในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาทุกคนที่มาประชุมด้วย ผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้กับเลขานุการสภาเพื่อแม่เป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว และในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้ขออนุญาตท่านประธานสภาเพื่อจัดให้มีการถ่ายทอดเสียงระบบไร้สายของเทศบาลตำบลขวาว พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกันด้วย

               กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลขวาว ช่วงระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลขวาว ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบาย Thailand 4.0 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่  รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้านโดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่องและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ท่านประธานครับ

               สำหรับนโยบายที่สำคัญต่างๆ ที่กระผมนายสถาพร  รอเสนา  นายกเทศมนตรีตำบลขวาว และคณะผู้บริหารรวมทั้งเพื่อนสมาชิก ได้เตรียมจัดทำเป็นยกร่างขึ้นมาแล้นำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการเทศบาลตำบลขวาว ในลำดับต่อไป ซึ่งเท่าที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นก็เป็นการจัดทำขึ้นมาบนพื้นฐานของความคิด ในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีจิตวิญญาณในการพัฒนาสังคมเป็นที่ตั้ง และต้องการที่จะทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดันนั้น องค์ประกอบของสาระสำคัญๆด้านต่างๆ ก็จะมีหลักการจัดลำดับความสำคัญ การจัดหมวดหมู่ที่ประสงค์จะให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้เพื่อต้องการเป็นสังคมไทยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรม นำความรู้ รู้เท่าทันโลกครอบครัวอบอุ่นชุมชนสังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดำรงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ภายใต้ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี

               ในขณะเดียวกันในทีมงานของเราก็จะคำนึงถึงนโยบายสำคัญๆ เร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆของรัฐบาลนโยบายของกลุ่มจังหวัด นโยบายระดับจังหวัด นโยบายของอำเภอ และนโยบายสาธารณะทั่วไป ที่ได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชน ประการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้ได้มากที่สุดตามสาขาการพัฒนาเทศบาลในแต่ละมิติ และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถารการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรา

               บัดนี้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการจัดทำนโยบาย สำหรับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลขวาว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขวาว แห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธ่นสภาเทศบาลไปยังสมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลขวาว ในโอกาสต่อไปตามลำดับดังนี้

 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร (พิจารณาจากทั้งสองมิติ ภายในองค์กรและภายนอก)

               1.1 พัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลขวาว ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของเทศบาลตำบลขวาว พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการในแต่ละด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

               1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชน และภาคประชาสังคม

               1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

               1.4 ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวังการตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและบริหารจัดการของเทศบาลตำบลขวาวได้ในทุกระดับ

               1.5 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กร สนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่างๆ

 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

               2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะ ของคนในชุมชน

               2.2 พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเทศบาลตำบลขวาว ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

               2.3 ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับมิติความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน

               2.4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และเชื่อมโยงการทำงานด้านสวัสดิการสังคมกับศูนย์พัฒนาสังคม จังหวัดร้อยเอ็ดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องศูนย์บริการชุมชน แบบมีส่วนร่วม

               2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นทั้งบ้านเมือง และชุมชนน่าอยู่ในบริบทของท้องถิ่นเทศบาลตำบลขวาว

 

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

               3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ด้วยการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ ได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้ที่มีฐานะทางครอบครัวที่ดีกว่า เป็นต้น

               3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และการพัฒนาศาสนสถาน

               3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

               3.4 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสำคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีสำคัญของท้องถิ่น

4. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

               4.1 ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันกับการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19

               4.2 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างนำซ่อม

               4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตราย และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน

               4.4 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)

               4.5 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ถูกสุขอนามัย

               4.6 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

5.นโยบายการจัดระเบียบชุมชน

               5.1 เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางความเป็น

**...“เมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืน และสังคมอยู่ดีมีสุข”.....**

               5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชุมชน สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชนและงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

               5.3 ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรและสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชนตลอดจนมาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

 

6. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

                   6.1 ส่งเสริมกระบวนกการเรียนรู้ภาคเกษตร และพัฒนาอาชีพที่เหมาะกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น

               6.2 พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน

               6.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ที่ผู้คนในสังคมเทศบาลตำบลขวาว ยืนอยู่บนพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ ที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันด้วยความรู้ และคณธรรม เป็นปัจจัยหนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การอยู่ในสังคมที่ยั่งยืน)

               6.4 ส่งเสริมและบริหารจัดการตลาดสดให้มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย มีความสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

               6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ด้านฝีมือหัตถกรรมจักสาน ในการผลิดสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พัฒนาต่อยอดสินค้าให้เป็นที่ต้องการของกตลาด และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างช่องทางนำเสนอสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผู้ซื้อโดยตรง

 

7. นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

               7.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนนคูระบายน้ำ น้ำเพื่อการเกษตร กิจการประปา ไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งจัดหาเครื่องสูบน้ำ (ท่อซิ่ง) เพิ่มให้กับชาวนา และจัดหา ไวไฟอินเตอร์เน็ต ให้คลอบคลุมทั่วถึง

               7.2 เสรริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน เพื่อการเกษตร

               7.3 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน และสถานที่ราชการ หน่วยต่าง ๆ ของเทศบาล (อาทิ เช่น สำนักงานเทศบาลที่ทำการป้องกัน ฯ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังคมของเทศบาลตำบลขวาว) และการจัดทำผังเมืองเทศบาลตำบลขวาว ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

 

8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

               8.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน

               8.2 พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง อันนำไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์ และการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ และการพัฒนาค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน

               8.3 ส่งเสริมการสนับสนุนการเฝ้าระวัง และพัฒนาแม่น้ำชีหลง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขวาว และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีอนาเขตติดต่อกันได้อย่างยั่งยืน

               8.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน

               8.5 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า อละการใช้พลังงานทางเลือก

               8.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดภาวะโลกร้อนรวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานในระดับชุมชน

 

               นโยบายทั้ง 8 ประการที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างจริงจัง

               ดังนั้นการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโนบายที่มีอยู่ทั้ง 8 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจรัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราและการดำเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายบนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพี่น้องประชาชน เป็นต้น

               กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข อำนาจหน้าที่ และงบประมาณของเทศบาลตำบลขวาว ที่จะได้รับเงินภาษีของพี่น้องประชาชน และอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กล่าวคือ เทศบาลตำบลขวาวของเราสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นรัฐท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่างมีพลังอยู่ตลอดเวลา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังคม มีคุณธรรมเป็นบ้านเมืองที่มีความอยู่ดี ผู้คนมีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของท้องถิ่นอย่างเราเราครับ

               การบริหารงานตามนโยบายที่ กระผม นายสถาพร  รอเสนา นายกเทศมนตรีตำบลขวาว ได้แถลงมาดังกล่าวข้างต้น จะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการทุกท่าน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากท่านในการที่จะพัฒนา ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลขวาว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและพัฒนาเทศบาลตำบลขวาวให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปขอขอบพระคุณครับ

 

 

 

 

นายสถาพร  รอเสนา

                                                           นายกเทศมนตรีตำบลขวาว   

Visitors: 101,433