คำแถลงนโยบาย โดยนายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว

    เรียน    ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลขวาว  ที่เคารพ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลขวาว  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขวาว  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕    ตามมติคณะกรรมการเลือกตั้ง   ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖     เมื่อวันที่  ๒ มกราคม  ๒๕๕๖

  ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

  บัดนี้  กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริการบริหารราชการของเทศบาลตำบลขวาว โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ทีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอแถลงนโยบายต่อท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขวาว  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการบริหารงานเทศบาล  ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลขวาวให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง การปกครอง ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์สุขขอน้องประชาชนเทศบาลตำบลขวาวทุกคน

  ท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขวาว ที่เคารพทุกท่าน  ดังนั้น  เพื่อให้การบริการราชการของเทศบาลตำบลขวาว   สามารถบรรลุผลและเป็นไปตามแนวทางที่กล่าวมา  จึงได้กำหนดนโยบายการบริการราชการของเทศบาลตำบลขวาว  ดังนี้  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ บำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล  และกฎหมายอื่นมี่ให้อำนาจหน้าที่กับเทศบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีกำหนดให้ถ่ายโอนภารกิจต่างๆ จากหลายกระทรวง  หลายหน่วยงานให้เป็นภารกิจของเทศบาล  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำระบบธรรมาภิบาล  หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่จะพิสูจน์ความซื่อสัตย์  สุจริต  ในการบริหารงาน  เปิดโอกาสให้มีกระบวนการตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานของเทศบาล  ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกของหน้าที่เทศบาลในการให้บริการประชาชน  และปรับปรุงกลไกของเทศบาลโดยรวมให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการพัฒนา  เพื่อให้สามารถนำบริการที่ดีที่มีคุณภาพสูงไปสู่ประชาชน  มีระบบการทำงานและเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า   สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความอยู่ดี  มีสุข  สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นปึกแผ่น  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 

                                                                 วิสัยทัศน์
                                       เทศบาลตำบลขวาวยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนให้ดีขึ้น
                                                                          พันธกิจ

๑.ส่งเสริมปรับปรุงสะพานชลประทานให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

๒.ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

๓.พัฒนาสะพานบริการสาธารณประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑.การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๒.การบริการสาธารณะ  การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชีวิตและทรัพย์สินที่    มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

๓.การศึกษา การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

๔.เศรษฐกิจ  อาชีพ การลงทุน ในชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

๕.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและ ยั่งยืน

๑.โนบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จะยึดหลักความถูกต้องและคุ้มค่าต่อส่วนรวมส่งเสริมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ  รองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคม  ชุมชน  และพัฒนาให้เป็นเทศบาลน่าอยู่โดยส่งเสริมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานดังนี้

-   ส่งเสริมให้มีการสูบน้ำจากแม่น้ำชีท่าปากเป่งลงชีหลงช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีเพื่อทำนาปรัง

-   ส่งเสริมปรับปรุงระบบการบริการโครงสร้างพื้นฐาน  เช่นถนนเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตรคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรคลองระบายน้ำ  กิจการประปา ไฟฟ้าสายดับขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

-   ส่งเสริมสถานีสูบน้ำใหม่เพื่อสูบน้ำทำการเกษตร จากลำน้ำชีหงและห้วยหนองคลองบึงที่ใกล้เคียง

-   ส่งเสริมให้มีคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร

-   ส่งเสริมสูบน้ำชีหลงลงหนองบ้านและคลองซอยต่างๆ

-  สนับสนุนสูบน้ำจากแม่น้ำยังลงชีหลง และคลองซอยต่างๆเพื่อการเกษตร 

-   ส่งเสริมถนนเพื่อการเกษตรให้มีคุณภาพและได้มารฐานเช่นมีการลงลูกรังที่มีคุณภาพให้ครบทุกเส้น

-   ส่งเสริมให้มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรควบคู่กับถนนเพื่อการขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน

-   ส่งเสริมให้มีประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนให้มีคุณภาพสะอาด ดื่มได้ปลอดภัยได้มาตรฐาน

-   ส่งเสริมศูนย์สาธิตการทำนา  ทำสวนให้ถูกวิธีเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ

 ๒. นโยบายด้านการศึกษาศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรร

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี  ๒๕๕๐  กำหนด

- ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลขวาวส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอเพื่อให้ได้มีการพัฒนาให้ได้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาในระดับชั้นภายใต้กรอบของกฎหมาย

- ส่งเสริมให้มีการอบรมธรรมะแก่เยาวชนและคนในชุมชนและธรรมะสัญจรเพื่อสร้างเสริมศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่คนในชุมชน

 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณะสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

- ส่งเสริมให้มีที่รองรับขยะให้เพียงพอ และเพิ่มการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงและมีรถเก็บขยะการทำลายขยะแบบถูกวิธีและได้มาตรฐาน

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและการกิจของอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐาน (อสม)

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการรักษาความปลอดภัยในชุมชนสร้างเครือข่ายด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย  ตำรวจชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)

๔. นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร และการบริการ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีวัฒนธรรมการเมืองที่ถูกต้องสร้างความสมานฉันท์มีความสามัคคีในชุมชน  ยึดหลักรู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสำนักงานเทศบาลใหม่เพื่อรองรับการขยายงาน

                 - ส่งเสริมมุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมจัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
         ณ จุดเดียว
ONE STOPSERVICE แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
                 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลได้รับสวัสดิการที่ดี  มีการศึกษา และเกิดจิตสำนึกในการบริการประชาชน
         โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการ

                    ๕. นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทในท้องถิ่น

- ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับผู้คนในชุมชนให้ยืนอยู่บนพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ  ที่รู้จักพอประมาณมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน  ด้วยความรู้คู่คุณธรรมเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ยั่งยืน

๖. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและชุมชน

- สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานช่วยเหลือดำเนินการกิจกรรมของชุมชน  เช่นวัด  โรงเรียน  หรือสถานที่ราชการต่างๆ ด้านงานบุญประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ส่งเสริมระบบสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่นจัดสรรงบประมาณของเทศบาลอุดหนุนให้แก่ ผู้สูงอายุ  และผู้พิการทุพพลภาพ

- จัดให้มีการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน  โดยการสนับสนุนนโยบายการปราบปรามป้องกันยาเสพติดของรัฐบาลด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขวาว  ที่เคารพ

การกำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลขวาว  ตามที่กระผมได้แถลงมาข้างต้น  ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  ทั้งใน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง  และสถานการณ์ปัจจุบัน  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  ผมขอยืนยันเป็นสัญญาประชาคมว่า  นโยบายทุกด้านจะดำเนินการด้วยงบประมาณของเทศบาล  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  วิริยะ  อุตสาหะ  บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน  และความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  ให้มีประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง  ดังคำกล่าวที่ว่า  ระบบชลประธานที่ดี  ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี  บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ

 

                                                                               ขอบคุณและสวัสดีครับ

Visitors: 47,006