ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลขวาว

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

 

            เทศบาลตำบลขวาวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสุนทร สารพล ประธานสภาเทศบาลตำบลขวาว เปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขวาว มาประชุม ๑๑ คน และไม่มาประชุม ๑ คน, คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น ๒๑ คน ประธานสภาเทศบาลตำบลขวาวกล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้มีเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลขวาว เพื่อพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 300,000 บาท 3. ค่าต่อเติมปรับปรุงสถานีสูบน้ำ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 500,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ สำหรับบรรยากาศของการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกระเบียบวาระฯ ผ่านสภาเทศบาลตำบลขวาว

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ทต.ขวาว

 
            สืบเนื่องจากการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์มีแนวโน้มมากขึ้น และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการ ตลอดจนการพัฒนาประเทศมากขึ้นเป็นลำดับ ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขวาว จึงจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีพิธีเปิดอบรมโครงการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 5-6 ก.พ. 2557 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระงับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพถูกต้อง ตามหลักวิชาการ อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ในการนี้ เทศบาลตำบลขวาวขอกราบพระคุณปลัดเทศบาลตำบลน้ำยืน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำยืนทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยดี

พิธีเปิดโครงการอบรมทบทวน อปพร.

 
            ในช่วงเช้าของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายชัยศิริ ตั้งหลัก ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลขวาว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมี ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาลตำบลขวาว รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลขวาว กล่าวรายงานโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขวาวและผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว นายชัยศิริ ตั้งหลัก กล่าวในพิธีเปิดว่า "เป้าหมายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนั้น ก็เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้น บทบาทหน้าที่ของ อปพร. และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถเข้าระงับเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ เบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน ให้เป็นกำลังหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังถูกคุกคามจากอุบัติภัย และสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ อย่างมากมาย และนับวันก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการอย่างมหาศาล ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนมาจากศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลขวาว ทั้ง 3 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 128 คน ระยะเวลาการฝึก 3 วัน ในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เทศบาลตำบลขวาว และ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่ายอดโดม จ.อุบลาชธานี ซึ่งในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านคมเพชร สีดามาตย์ นายช่างเครื่องกลชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร.จ.ร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556

           เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 สภาเทศบาลตำบลขวาว เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามที่สภาเทศบาลตำบลขวาว ได้ให้ความเห็นชอบตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลขวาวยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ (1) จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง แบบรถบรรทุกดับเบิลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน (2) โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาล (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้าน สายขวาว-โนนแพง (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหน่อง หมู่ที่ 12 (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัน หมู่ที่ 13 (8) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านหน่อง หมู่ที่ 6 โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลขวาว เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวา

 

Visitors: 59,621