ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลขวาว

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลขวาว

    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1  ก่อสร้าง พัฒนา  ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

1.2  พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1.3  จัดให้มีการวางผังเมืองชุมชน

    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1  พัฒนา  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ  การสร้างงาน  การสร้างรายได้

2.2  พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน ความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชน

2.3  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

2.4  จัดให้มีตลาดกลางรับซื้อข้าว/ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน

2.5  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

2.6 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ พัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

2.7 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

2.8  จัดให้มี  พัฒนา  ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบชลประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง

2.9  พัฒนา  ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

2.10 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

2.11 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านปศุสัตว์ การประมง หัตถกรรม และสิ่งแวดล้อม

    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1  ส่งเสริม  และสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน

3.2  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

3.3  ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น ตลอดไป

3.4  เสริมสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย

3.5  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน

3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการสอนภาษาสู่อาเซียน (ASIAN)                           

    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.1 สร้าง พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

4.2 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

4.4 จัดให้มี พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน

4.5 จัดให้มี พัฒนา ปรับปรุงและดูแลด้านการรักษาความสะอาดของพื้นที่เทศบาลตำบลขวาว

4.6 จัดหา พัฒนา ปรับปรุง บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล รวมทั้งส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม         

    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์

5.2  สร้างเสริม สุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

5.3  สนับสนุนการป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5.4  ส่งเสริมและ สนับสนุน  การจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย  แข่งขันกีฬาและนันทนาการ

    6) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรอื่นๆ

6.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

6.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน

 

Visitors: 101,434