ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลขวาว

1. สภาพทั่วไป

ลักษณะและสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลขวาว

   เดิมตำบลขวาวเป็นตำบลที่เก่าแก่  มีผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเล่าลืบต่อกันมา  เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  สมัยพระเทพราชาครองสมบัติเจ้าควาญท่อฟ้า (ควาญช้าง)  มาจากเมืองยโสธร  ได้นำช้างมาเลี้ยงที่คำหมากเว  (อ.เสลภูมิ  พบว่ามีความอุดมสมบูรณ์จึงได้มาตั้งบ้านและมีต้นขวาวเป็นจำนวนมาก  จึงตั้งชื่อว่าบ้านขวาวอีกกลุ่มหนึ่งไปตั้งที่บ้านเมืองไพรจึงเรียกว่าสองหมู่บ้านว่า “ ขวาวใหญ่ - เมืองไพร ”   และหัวหน้าหมู่บ้านคนแรกชื่อ  “ ขุนขวาวขันธรักษ์ ”

   ซึ่งเดิมเทศบาลตำบลขวาวเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขวาว ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวเป็นเทศบาลตำบลขวาว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลขวาวมีพื้นที่ทั้งหมด 57.50 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  35,938 ไร่   
โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลขวาว ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเสลภูมิ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 
38 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้ 

       ทิศเหนือ       ติดกับตำบลนาเลิงและตำบลเมืองไพร  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

       ทิศใต้          ติดกับตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

       ทิศตะวันออก   ติดกับตำบลเดิด  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

       ทิศตะวันตก    ติดกับตำบลนาเลิง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ลักษณะภูมิประเทศ 

       ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปตำบลขวาว มีส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง มีแม่น้ำยังกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
ด้านใต้มีลำน้ำชีหลง เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลนาเลิงและตำบลนางาม ตอนกลางมีลำห้วยปลาโพงไหลผ่านระหว่าง หมู่ที่ 10,2,3 ลงสู่แม่น้ำยังที่
บ้านสะทอน หมู่ที่ 3 และมีพื้นที่ดอนสูง หมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์

ลักษณะภูมิอากาศ

       ภูมิอากาศในเขตเทศบาลมี 3 ฤดู  คือ

       1.  ฤดูร้อน  เริ่มร้อนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม

       2.  ฤดูฝน  เริ่มฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนต้นถึงตุลาคม

       3.  ฤดูหนาว  เริ่มฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 


Visitors: 101,436