- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

-  คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลขวาว

-  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-  การชำระภาษีป้าย

-  การจดทะเบียนพาณิชย

-  การลงทะเบีนและยื่นคำขอรับเงินเยี้ยยังชีพผ้สูงอายุ

-  การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

-  การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์

-  การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม

-  การขอรับบําเหน็จปกติและเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจําของ อปท.ถึงแก่กรรม)

-  การขอรับบําเหน็จพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.

-  การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจํา ของ อปท  

-  คำขอใช้น้ำประปา

 

Visitors: 96,020