- ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7   

 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแหน่งชาติ ปี 2567

 โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Para Asphalticoncrete สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ 13- หมู่ที่ 8 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี

 ประกาศ เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูง ประจำปี พ.ศ.2566

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน Add friends ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2566

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่  1 ประจำปี 2566   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขวาว

 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

 คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบ้านหันฯ

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง โครงการหน่วยทะเบียนรถเคลื่อนที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

 ประกาศ เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูง ประจำปี พ.ศ.2565

 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ อปท. 2565

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การควบคุมจัดการตลาด การกำหนัดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมขอตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 โครงการพัฒนาระบบบริหารดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2565

 การตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาว ประปีงบประมาณ 2565

 ประชาสัมพันธ์งบการเงินกิจการประปา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565

 

 

 

Visitors: 96,025