- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.2560-หมวด-14-การปกครองท้องถิ่น

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546-ฉบับที่-2

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.2545

- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.2562

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข-พ.ศ.2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง-พ.ศ.2542

- พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.2499

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-พ.ศ.-2561

- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.2562

 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ.2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ_compressed

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น-พุทธศักราช-2457

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ.ศ.2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2560

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554

 

Visitors: 96,028