โครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ

งานพัฒนาชุมชน

***โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการตัดเย็บแปรรูปสิ่งทอของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลขวาว  

***โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยเบาหวานด้วยการนวดฟื้นฟูเท้าและการแช่เท้าด้วยสมุนไพร

***โครงการสุขสดใสสุขใจผู้สูงอายุ 

***โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักความสูง 5 มิติ

***โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน

***โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เทศบาลตำบลขวาว

***โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เทศบาลตำบลขวาว ประจำปีงบประมาณ 2565

***กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน

 

งานเกษตร

Visitors: 96,028