แผนจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ (สขร 1.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ประจำเดือนมกราคม 2566

 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 ประจำเดือนมีนาคม 2566

Visitors: 101,434