รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว 2565

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวปี 2565 สมัยสามัญ ครั้งที่ 4

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวปี 2565 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวปี 2565 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 (ช่วงเช้า)

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวปี 2565 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวปี 2565 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (ช่วงบ่าย)

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวปี 2565 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (ช่วงเช้า)

-รายงาการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวปี 2565 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวปี 2565 สมัยสามัญ ครั้งที่ 1

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาวปี 2565 สมัยสามัญ ครั้งที่ 2

Visitors: 96,025