ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว

 

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว   เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2565

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว   เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  พ.ศ. 2565

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว   เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2565

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว   เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี  พ.ศ. 2565 

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว   เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี  พ.ศ. 2565

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว   เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2565

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว   เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2565

 

 

 

 

Visitors: 101,436