ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขวาวและนายกเทศมนตรีตำบลขวาว(อย่างไม่เป็นทางการ)

  

 

ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ขอปิดประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่เทศบาลตำบลขวาว
ระชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ชำระค่าธรรมเนียมการขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีข้อความสั้น SMS หลอกลวงแอปพลิเคชัน ThaID
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว เรื่องแจ้งหยุดเรียนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะทอน-โนนยาง เรื่องแจ้งหยุดเรียนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลขวาว
คำสั่งเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งว่างงาน จากสำนักจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขวาว

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ประกาศเทศบาล เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้  เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลขวาว

 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปี 2566

  ประกาศเทศบาล เรื่อง การแต่งกายปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลขวาว

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง  กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง ประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ปีงบประมาณ 2566

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลขวาว ประจำปีการศึกษา 2566

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2565

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติ่ม สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ลากจูง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

  ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2566

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดิน-วิ่ง  อาจสามารถสะออน ฮาล์ฟมาราธอน 2565

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลขวาว ประจำปีงบประมาณ 2566

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ข้อบังคับการประกอบกิจการอันเกี่ยวกับการสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร (รถเกี่ยวข้าว) และการขุดดินและถมดิน

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    งานสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปี 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลขวาว
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว ปี 2565-2566
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว ปี 2564-2565
 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปี 2565
  คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  

  ประกาศเทศบาล เรื่อง เปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขวาว 

 ประกาศ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2565

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง โครงการหน่วยทะเบียนรถเคลื่อนที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การควบคุมจัดการตลาด การกำหนัดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมขอตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลขวาว ประจำปี 2565

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลขวาว

-ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าสวนโรงเรียนบ้านหัน หมู่ที่ 5-ท่าดินทราย หมู่ที่ 8 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

-ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การชี้แจ้งสอบถามรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าสวนโรงเรียนบ้านหัน หมู่ที่ 5-ท่าดินทราย หมู่ที่ 8 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

-ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่องการเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลขวาว

-วิดีโอโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 8 ตำบลขวาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,026 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,104 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

-วิดิโอพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว ตำบลขวาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,604 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,416 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

-รูปภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 8 ตำบลขวาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,026 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,104 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

-รูปภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว ตำบลขวาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,604 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,416 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 -ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ถนนสาย[บ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ที่ 13- หมู่ที่ 8

- ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ 13- หมู่ 8

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ 13- หมู่ 8

-  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว

ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว

 - ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านวาว

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว

- ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ถนนสายทรายมูล-หนองบัวโค้ง บ้านทรายมูล

- ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์  ถนนสายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย

 - ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทาง สายทรายมูล-หนองบัวโค้ง

 - ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงสร้างผิวทาง สายสะพานบ้านหัน - สะพานท่าดินทราย หมู่ 13- หมู่ 8

- ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงสร้างผิวทาง สายหนองโนนแท่น - ร่องเสียว หมู่ที่ 15

-  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุยหนองเสือ บ้านขวาว

 - ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่องการชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวทาง สายทรายมูล-หนองบัวโค้ง บ้านทรายมูล

 - เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวทาง  สายทรายมูล-หนองบัวโคง บ้านทรายมูลหมู่ที่ 4

 - ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวทาง สายทรายมูล-หนองบัวโคง บ้านทรายมูลหมู่ที่ 4

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวทาง  สายทรายมูล-หนองบัวโคง บ้านทรายมูลหมู่ที่ 4

- ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

- ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว 
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2562
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 
      ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการเทศบาลตำบลขวาว 


       


       


         

                       

Visitors: 101,437