เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

    

 

**สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ดำเนินการทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 - 31 ก.ค. 2563 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนนอกตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 8 - 31 ก.ค. 2563
** เทศบาลตำบลขวาว จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างทุกคน ที่ทำงานให้กับหน่วยงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าไปตอบแบบสอบถามของ ป.ป.ช.
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/q3cn70

**และขอเชิญผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/q3cn70

****ท่านสามารถตอบแบบสอบถามทางคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือสแกน  QR-Code ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

          

 

        ประกาศมาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย
            และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
  
       ประกาศรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนกงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา  
        ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  
        ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลขวาว 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
        ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
             จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
        ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
            หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลขวาว

 

 
           คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประผู้ตรวจเวร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
           คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประผู้ตรวจเวร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓                
           คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓               
           คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประผู้ตรวจเวร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
           ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลขวาว ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
              และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
           คำสั่งแบ่งงานการบริหารงานและมอบหมายการปกครองบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในเทศบาลตำบลขวาว
           ประกาศปรับการแต่งกายปฏิบัติราชการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
              และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลขวาว
           ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
           ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
              ในสำนักงานเทศบาลตำบลขวาว
           คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประผู้ตรวจเวร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓


       ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒       
       
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
      ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑) 
      
ระกาศ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลขวาว ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
      และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ๒๕๖๒
       ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ๒๕๖๑       
       ประกาศการแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการ

 

                      เทศบาลตำบลขวาว มีมาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็ก
                             สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลขวาว ทั้ง ๓ ศูนย์ ดังนี้   
- ประกาศมาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
- ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์   

    

  

   

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 065-9328456

               

ภาคภูมิใจตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EHA 1002
   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heaith Accreditation : EHA 1002) ประจำปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการผลปรากฏว่าตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว “ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง” คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกในการการันตีคุณภาพมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี

  


 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว 
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2562
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 
      ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการเทศบาลตำบลขวาว 


       


       


         

          นโยบายในการบริหารของคณะผู้บริหาร  โดยการนำของนายชัยภัทร  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลโดยมุ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มี ความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   ยึดหลักความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ   จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาดูแลบ้านเมืองโดยจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  ให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ 
        เทศบาลตำบลขวาว  จึงได้ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ติดตั้งทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้กำหนดผังจัดทำรายการชื่อ "เทศบาลขวาวพบประชาชน" เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลขวาวให้ประชาชน 
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่

       
                                                          แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลขวาว 

เทศบาลตำบลขวาว เปิดกลุ่มไลน์  “รับเรื่องร้องทุกข์” เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชั่นLINE
ชื่อกลุ่ม “รับเรื่องร้องทุกข์” เทศบาลตำบลขวาว  โดยประชาชนสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนและดำเนินการส่งเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่นดังกล่าวโดยการสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ทันที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้เข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โทร. 043-665555

ศูนย์ดำรงธรรมตำบลขวาว

กรุณากรอกข้อมูลร้องทุกข์

ดาวน์โหลดเพลง +++   

Visitors: 47,867