เทศบาลตำบลขวาว

  

     ประกาศเทศบาล เรื่อง เปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขวาว 

    ประกาศ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2565

      ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

      ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง โครงการหน่วยทะเบียนรถเคลื่อนที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

     ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การควบคุมจัดการตลาด การกำหนัดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมขอตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

        ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ.2564 

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  1  ปีงบประมาณ  2563

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  2  ปีงบประมาณ  2563

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  3  ปีงบประมาณ  2563

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  4  ปีงบประมาณ  2563

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายท่าดินทราย -หนองผักก้าม

   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายทรายมูล 

 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายหนอกจอก -สถานีสูบน้ำท่ากกโพธิ์  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว จำนวน 1 ชุด 

 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจุดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว จำนวน 1 ชุด

 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล ลว.19 เม.ย.62

 

 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนด วันลา วันมาสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
                      ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒       
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑) 
ระกาศ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลขวาว ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
                      และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ๒๕๖๒
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ๒๕๖๑       
       

    

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 065-9328456

                                                                     


 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว 
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2562
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 
      ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการเทศบาลตำบลขวาว 


       


       


         

                       

ศูนย์ดำรงธรรมตำบลขวาว

กรุณากรอกข้อมูลร้องทุกข์
Visitors: 66,938