เทศบาลตำบลขวาว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีข้อความสั้น SMS หลอกลวงแอปพลิเคชัน ThaID

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว เรื่องแจ้งหยุดเรียนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะทอน-โนนยาง เรื่องแจ้งหยุดเรียนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลขวาว

คำสั่งเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งว่างงาน จากสำนักจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขวาว

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ประกาศเทศบาล เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้  เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลขวาว

 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปี 2566

  ประกาศเทศบาล เรื่อง การแต่งกายปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลขวาว

ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปี 2566

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง  กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง ประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ปีงบประมาณ 2566

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลขวาว ประจำปีการศึกษา 2566

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2565

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติ่ม สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ลากจูง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

  ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2566

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดิน-วิ่ง  อาจสามารถสะออน ฮาล์ฟมาราธอน 2565

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลขวาว ประจำปีงบประมาณ 2566

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ข้อบังคับการประกอบกิจการอันเกี่ยวกับการสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร (รถเกี่ยวข้าว) และการขุดดินและถมดิน

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ชำระค่าธรรมเนียมการขายสินค้าในตลาดเทศบลตำบลขวาว

    งานสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปี 2565

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลขวาว

  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว ปี 2565-2566

  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว ปี 2564-2565

 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปี 2565

  คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  

  ประกาศเทศบาล เรื่อง เปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขวาว 

 ประกาศ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2565

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง โครงการหน่วยทะเบียนรถเคลื่อนที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การควบคุมจัดการตลาด การกำหนัดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมขอตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลขวาว ประจำปี 2565

 

 

 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าสวนโรงเรียนบ้านหัน หมู่ที่ 5- ท่าดินทราย หมู่ที่ 8

 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าสวนโรงเรียนบ้านหัน หมู่ที่ 5- ท่าดินทราย หมู่ที่ 8

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  1  ปีงบประมาณ  2563

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  2  ปีงบประมาณ  2563

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  3  ปีงบประมาณ  2563

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  4  ปีงบประมาณ  2563

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายท่าดินทราย -หนองผักก้าม

   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายทรายมูล 

 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายหนอกจอก -สถานีสูบน้ำท่ากกโพธิ์  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว จำนวน 1 ชุด 

 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจุดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว จำนวน 1 ชุด

 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล ลว.19 เม.ย.62

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลขวาว

-ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่องการเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลขวาว

-วิดีโอโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 8 ตำบลขวาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,026 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,104 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

-วิดิโอพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว ตำบลขวาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,604 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,416 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

-รูปภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 8 ตำบลขวาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,026 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,104 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

-รูปภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว ตำบลขวาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,604 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,416 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 -ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ถนนสาย[บ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ที่ 13- หมู่ที่ 8

- ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ 13- หมู่ 8

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย หมู่ 13- หมู่ 8

-  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว

ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว

 - ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ สายหนองโนนแท่น-ร่องเสียว หมู่ที่ 15 บ้านขวาว

- ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ถนนสายทรายมูล-หนองบัวโค้ง บ้านทรายมูล

- ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์  ถนนสายสะพานบ้านหัน-สะพานท่าดินทราย

 - ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทาง สายทรายมูล-หนองบัวโค้ง

 - ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงสร้างผิวทาง สายสะพานบ้านหัน - สะพานท่าดินทราย หมู่ 13- หมู่ 8

- ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงสร้างผิวทาง สายหนองโนนแท่น - ร่องเสียว หมู่ที่ 15

-  ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุยหนองเสือ บ้านขวาว

 - ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่องการชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวทาง สายทรายมูล-หนองบัวโค้ง บ้านทรายมูล

 - เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวทาง  สายทรายมูล-หนองบัวโคง บ้านทรายมูลหมู่ที่ 4

 - ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวทาง สายทรายมูล-หนองบัวโคง บ้านทรายมูลหมู่ที่ 4

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวทาง  สายทรายมูล-หนองบัวโคง บ้านทรายมูลหมู่ที่ 4

- ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

- ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 

    

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 065-9328456

                                                                     


 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว 
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2562
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 
      ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการเทศบาลตำบลขวาว 


       


       


         

                       

Visitors: 96,030