เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

    

 

                ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  
                ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลขวาว 
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา   
                ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  
                 ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลขวาว 

 
                   คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓                  
                   คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประผู้ตรวจเวร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
                   ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลขวาว ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓

                   ประกาศปรับการแต่งกายปฏิบัติราชการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลขวาว

                   ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
                   ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ในสำนักงานเทศบาลตำบลขวาว

                  
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประผู้ตรวจเวร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

"สะออนเซิ้งผ้าหมี่บ้านขวาวหนึ่งเดียวในโลก" ในงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลขวาว ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

การแสดงเซิ้งผ้าหมี่บ้านขวาว ในงานศิลปวัฒนธรรมแห่งสยาม ครั้งที่ 3
           ณ สยามสแควร์ ซอย 5 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 
        

     

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 065-9328456 

                        

     

                                
       

ภาคภูมิใจตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EHA 1002
   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heaith Accreditation : EHA 1002) ประจำปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการผลปรากฏว่าตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว “ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง” คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกในการการันตีคุณภาพมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี

  


       ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
       ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

       ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาคสนาม ในเขตเทศบาลตำบลขวาว 
       ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ลงวันที่ ๘ พ.ย.๒๕๖๑) 
       ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับการประกอบกิจการอันเกี่ยวกับการสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร(รถเกี่ยวข้าว)และการขุดดินและถมดิน 
       ประกาศ เรื่อง การปฏิบติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลขวาว ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
                       และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
       
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
       ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
       ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส        
       ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ ก.พ. 2560 เวลา ๐๙.๓๐ น.

       ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

  • บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  ประจำปี 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 
  • บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว 
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2562
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 
      ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการเทศบาลตำบลขวาว 


       


       


         

          นโยบายในการบริหารของคณะผู้บริหาร  โดยการนำของนายชัยภัทร  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลโดยมุ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มี ความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   ยึดหลักความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ   จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาดูแลบ้านเมืองโดยจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  ให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ 
        เทศบาลตำบลขวาว  จึงได้ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ติดตั้งทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้กำหนดผังจัดทำรายการชื่อ "เทศบาลขวาวพบประชาชน" เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลขวาวให้ประชาชน 
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่

       
                                                          แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลขวาว 

เทศบาลตำบลขวาว เปิดกลุ่มไลน์  “รับเรื่องร้องทุกข์” เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชั่นLINE
ชื่อกลุ่ม “รับเรื่องร้องทุกข์” เทศบาลตำบลขวาว  โดยประชาชนสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนและดำเนินการส่งเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่นดังกล่าวโดยการสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ทันที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้เข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โทร. 043-665555

ศูนย์ดำรงธรรมตำบลขวาว

กรุณากรอกข้อมูลร้องทุกข์

ดาวน์โหลดเพลง +++   

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลขวาว ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีร่วมพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ
- ภาษีป้าย ยื่นแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1มกราคม จนถึง 30 เมษายน 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลขวาว โทรศัพท์ 0-4366-5555 ต่อ 12

Visitors: 43,972