เทศบาลตำบลขวาว

  

      ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

      ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง โครงการหน่วยทะเบียนรถเคลื่อนที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

     ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การควบคุมจัดการตลาด การกำหนัดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมขอตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

        ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ.2564 

        การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  

        ประกาศมาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย
            และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
 
       ประกาศรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา 
        ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
        ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลขวาว 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
        ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
             จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
        ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
            หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลขวาว

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  1  ปีงบประมาณ  2563

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  2  ปีงบประมาณ  2563

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  3  ปีงบประมาณ  2563

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  4  ปีงบประมาณ  2563

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายท่าดินทราย -หนองผักก้าม

   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายทรายมูล 

 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายหนอกจอก -สถานีสูบน้ำท่ากกโพธิ์  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว จำนวน 1 ชุด 

 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจุดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว จำนวน 1 ชุด

 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล ลว.19 เม.ย.62

 

 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนด วันลา วันมาสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
                      ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒       
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑) 
ระกาศ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลขวาว ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
                      และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ๒๕๖๒
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ๒๕๖๑       
       

    

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 065-9328456

                                                                     


 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว 
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2562
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 
      ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการเทศบาลตำบลขวาว 


       


       


         

เทศบาลตำบลขวาว เปิดกลุ่มไลน์  “รับเรื่องร้องทุกข์” เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชั่นLINE
ชื่อกลุ่ม “รับเรื่องร้องทุกข์” เทศบาลตำบลขวาว  โดยประชาชนสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนและดำเนินการส่งเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่นดังกล่าวโดยการสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ทันที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้เข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โทร. 043-665555

กรุณากรอกข้อความ...

                       

ศูนย์ดำรงธรรมตำบลขวาว

กรุณากรอกข้อมูลร้องทุกข์
Visitors: 57,963