เทศบาลตำบลขวาว

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

  

 

       ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

        ประกาศเทศบาลตำบลขวาว  เรื่อง  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ.2564 

        การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  

        ประกาศมาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย
            และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
  
       ประกาศรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา 
        ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
        ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลขวาว 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
        ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
             จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
        ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
            หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลขวาว


                        ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  1  ปีงบประมาณ  2563

                  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  2  ปีงบประมาณ  2563

                  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  3  ปีงบประมาณ  2563

                   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาส  ที่  4  ปีงบประมาณ  2563

         โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายท่าดินทราย -หนองผักก้าม

        โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายทรายมูล 

      โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  สายหนอกจอก -สถานีสูบน้ำท่ากกโพธิ์  

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว จำนวน 1 ชุด 

        ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจุดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว จำนวน 1 ชุด

        ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล ลว.19 เม.ย.62

 

     

เพิ่มหัวเรื่อง โดย เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ
ตลาดสด เทศบาลตำบลขวาว โดย เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ
 
        ประกาศ  เรื่อง  แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขวาว  กรณ๊เหตุพิเศษ  (ครั้งที่  6)
       ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒       
       
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
      ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑) 
      
ระกาศ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลขวาว ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
      และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ๒๕๖๒
       ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ๒๕๖๑       
       ประกาศการแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการ

     เทศบาลตำบลขวาว มีมาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็ก
                             สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลขวาว ทั้ง ๓ ศูนย์ ดังนี้   
- ประกาศมาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์   

    

  

    

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 065-9328456

                                                                     


 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว 
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2562
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 
      ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการเทศบาลตำบลขวาว 


       


       


         

เทศบาลตำบลขวาว เปิดกลุ่มไลน์  “รับเรื่องร้องทุกข์” เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชั่นLINE
ชื่อกลุ่ม “รับเรื่องร้องทุกข์” เทศบาลตำบลขวาว  โดยประชาชนสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนและดำเนินการส่งเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่นดังกล่าวโดยการสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ทันที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้เข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โทร. 043-665555

กรุณากรอกข้อความ...

                       

ศูนย์ดำรงธรรมตำบลขวาว

กรุณากรอกข้อมูลร้องทุกข์

 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลขวาว

 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลขวาว

************************

          ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

          เทศบาลตำบลขวาว จึงประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลขวาว  เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติและดำเนินการโดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 

1) มาตรการระยะเร่งด่วน

     1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น

             (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ

             (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง

       1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น

              (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล

              (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ

              (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

2) มาตรการระยะยาว

    ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 

          เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลขวาว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-665555 (สำนักปลัด)  หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์  https://www.khwao.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 13.51 น. โดย คุณนัฐลดาวรรณ นาเมืองรักษ์

Visitors: 55,117