ประกาศเทศบาลตำบลขวาวฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 จำนวน 2 ช่วง (ห้วยปลาโพง-วัดป่าสะทอน)  >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะทอน (สายสะพานห้วยปลาโพง) >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสะทอน (สายโรงสีชุมชน-ลำน้ำยัง) >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล. หมู่ที่ 14 บ้านสะทอน >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสะทอน (สายหลังโรงเรียนบ้านสะทอน) >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายถนนลาดยางบ้านขวาว-บ้านสะทอนช่วงค้างบั้งไฟ) >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง (ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7) >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 (สายรอบเกาะหนองโนนแท่น) >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านขวาว (วัดป่า) >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ข้างโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวบริเวณต้นไทร) >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านขวาว (สามแยกบ้านนายผ่าน) >>ประกาศ ณ วันที่ 20 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านขวาว (สายวัดเหนือ-ดอนล้ำ) >>ประกาศ ณ วันที่ 20 ธ.ค.61<<
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านขวาว (สายบ้านขวาว-ทุ่งนาโพธิ์) >>ประกาศ ณ วันที่ 20 ธ.ค.61<<

Visitors: 40,906