การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ปี 2561

           เทศบาลตำบลขวาว ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลขวาวและผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามาทำแบบสำรวจในระบบตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลขวาว ระหว่างวันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2561
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.khwao.go.th แบนเนอร์ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ITA)” หรือ

๑.ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
   คลิก https://itas.nacc.go.th/go/iit/q3cn70 

๒.ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
   คลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/q3cn70

Visitors: 40,383