ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

  • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลขวาว  

  • การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  

 

Visitors: 40,385