นายสนิท สารพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ชื่อ - สกุล : นายสนิท สารพล

ตำแหน่ง    : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขวาว

ที่อยู่       : 82 หมู่ 7 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ว/ด/ป เกิด : 9 มีนาคม 2492

โทร        : 099-1699257

Visitors: 40,945