นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรี

ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง

ตำแหน่ง    : รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว

ที่อยู่       : 14 หมู่ 8 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ว/ด/ป เกิด : 8 กรกฎาคม 2506

โทร        : 085-7407548

Visitors: 40,945