เบอร์ติดต่อราชการ


                     หน้าห้องนายกเทศมนตรี       043-665555     ต่อ 11
                     กองคลัง                        043-665555    ต่อ 12
                     หัวหน้าสำนักปลัด              043-665555    ต่อ 13
                     ปลัดเทศบาล                   043-665555    ต่อ 14
                     นายกเทศมนตรี                043-665555    ต่อ 15
                     รองปลัดเทศบาล               043-665555    ต่อ 16
                     งานการเจ้าหน้าที่              043-665555    ต่อ 17
                     งานพัฒนาชุมชน               043-665555    ต่อ 18
                     งานป้องกันฯ                   043-665555    ต่อ 19
                     งานอำนวยการ                043-665555    ต่อ 20
                     กองช่าง                        043-665555    ต่อ 21

Visitors: 40,945