ทะเบียนหนังสือรับ

หนังสือรับ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เลขที่รับ หนังสือ
ลงวันที่
จาก เรี่อง มอบหมายงาน
 ๑๐๐๐ ๑๑ พ.ค.๕๘  นายอำเภอเสลภูมิ  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

กองคลัง 
         
         
         

 

 

 

 

Visitors: 40,945