หัวหน้าส่วนการบริหารงาน


ส.ต.ท.สุขประจันทร์  พฤกษชาติ
ปลัดเทศบาล


นายภาสพิชญ์  พิมพ์ทรัพย์
รองปลัดเทศบาล


                                                  
                        พ.อ.อ.ทุ่งพานู รอเสนา            นางจีรา ทวีโชค                  นายเอรวัณ วรวัฒน์
                           หัวหน้าสำนักปลัด            ผู้อำนวยการกองคลัง            ผู้อำนวยการกองช่าง

Visitors: 37,662