หัวหน้าส่วนการบริหารงาน

นางชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ
ปลัดเทศบาล


นายภาสพิชญ์  พิมพ์ทรัพย์
รองปลัดเทศบาล


                                                                          
                                                พ.อ.อ.ทุ่งพานู รอเสนา            นางจีรา ทวีโชค                  
                                                   หัวหน้าสำนักปลัด            ผู้อำนวยการกองคลัง            

Visitors: 40,945