คณะผู้บริหาร

                                                                           
                                                                                       นายชัยภัทร  ตั้งหลัก
                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลขวาว

                                                             
                                                          นายพรชัย แสงอินตา                               นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง
                                                  รองนายกเทศมนตรี                                  รองนายกเทศมนตรี


                                                                     
                                                            นายสนิท สารพล                                    นายวิชิต บุบผาสังข์ 
                                                ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                             เลขานุการนายกเทศมนตรี

Visitors: 40,383