แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขวาว

1. หลักการและเหตุผล

                                เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยต้องพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการมีทักษะในการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง ทั้งด้านการบริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจำเป็นต้องกำหนดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. เป้าหมายการพัฒนา

                        พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขวาวทุกคน

3. หลักสูตรการพัฒนา

                        กำหนดให้พนักงานเทศบาลแต่ละตำแหน่งได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหนึ่งหลักสูตรหรือมากกว่า ดังนี้

 1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
 2. หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
 3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
 4. หลักสูตรด้านการบริหาร
 5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

                       ในการดำเนินการทั้ง 5 หลักสูตรอาจจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกตามหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน การพัฒนาตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นสามารถนำมาใช้กับลูกจ้างได้

4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา

                        วิธีการหรือแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลขวาว  อาจดำเนินการเองหรือร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นรวมถึงส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าฝึกอบรมตามโครงการหรือแผนงานการพัฒนาของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งการพัฒนาอาจกระทำได้หลายวิธี เช่น

 1. การปฐมนิเทศ
 2. การฝึกอบรม
 3. การศึกษาหรือดูงาน
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
 5. การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

ระยะเวลาในการรับการพัฒนาสารมารถจำแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

     1.การพัฒนาสำหรับพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้าง ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ใหม่ จะทำการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรก ของการเข้าปฏิบัติหน้าที่ หรือระหว่างทดลองงาน

     2. การพัฒนาสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานในเทศบาลต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วง เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี

5. การติดตามและประเมินผล

                 การติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้

                               5.1 การประเมินผลงานโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ

                                                1. ประมาณงาน

                                                2. คุณภาพของผลงาน

                                                3. ความทันเวลา

                                                4. ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนำไปใช้ และประสิทธิผลของงาน

                                                5. การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน

                                5.2 การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

                                                1. ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน

                                                2. การรักษาวินัย

                                                3. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล หรือลูกจ้าง

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว (คัดลอกจากหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท กระทรวงมหาดไทย)

 1. “...จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และสมบูรณ์ บริบูรณ์ เพื่อให้บังเกิดแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชน...”
 2. “...ต้องตั้งใจกระทำการให้สมบูรณ์และเหนียวแน่น ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ด้วยความสามัคคีปรองดอง ไม่แก่งแย่งแข่งดีกัน…”
 3. “...ต้องมีวินัยเคร่งครัด มีความขยันพากเพียร มีความกล้าหาญอดทน และมีสติยั้งคิดอย่างสูง...”
 4. “ ...ต้องมีและต้องรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่อ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะและสถานะใด...”
 5. “...ต้องไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ลุแก่อำนาจโลภะและโทสะเสียเอง...”
 6. “...จะต้องตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความฉลาดรอบคอบให้สำเร็จลุล่วงตรงตาม เป้าหมายโดยไม่ชักช้า...”

 

Visitors: 29,747