แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปี2556-2559)

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี

ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2559

เทศบาลตำบลขวาว  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 1.  หลักการและเหตุผล

                                 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว กำหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงานตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล หรือลูกจ้างเทศบาล เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด

                                1.2   คณะกรรมการกลางพนักเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2544  และในการประชุมครั้งที่ 5/2545  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลโดยกำหนดแนวทางให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ของเทศบาลเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กำหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ซึ่งจะต้องวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปีและกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี โดยพิจารณากำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง และลักษณะการจะต้องคำนึงถึงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

                                1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลขวาว จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556- 2559   ขึ้น

 2.  วัตถุประสงค์

                                 2.1 เพื่อให้เทศบาลตำบลขวาวมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อนและเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล

                                2.2  เพื่อให้เทศบาลตำบลขวาวมีการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                 2.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างให้เหมาะสม

                                2.4  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังพนักงานจ้าง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลขวาวให้เหมาะสม

                                2.5  เพื่อให้เทศบาลตำบลขวาว สามารถวางแผนอัตรากำลังของบุคลากร ในการจัดสรรงบประมาณและสรรหาพนักงานจ้างในการทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลขวาวเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมี ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกประเภทตำแหน่งที่ไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

                                2.6  เพื่อให้เทศบาลตำบลขวาว ดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

                                2.7 เพื่อให้เทศบาลตำบลขวาวมีการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล

 3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี

                                3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลขวาว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาของเทศบาลตำบลขวาว

                                3.2  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน

                                3.3 กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามีส่วนร่วม เพื่อกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับการกำนดประเภทและตำแหน่งพนักงานจ้าง

                               3.4 กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ

                               3.5  จัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย

                              3.6  ให้ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

                                 เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง 4 ปี ของเทศบาลตำบลขวาว มีความครบถ้วน เทศบาลตำบลขวาว สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบล ว่ามีปัญหาอะไร  และความจำเป็นพื้นฐานความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สำคัญ  ดังนี้

                1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

                                1.1 เส้นทางคมนาคม ปัญหาถนน สะพาน ทางเท้า

                                1.2 น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

                                1.3 ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ

                2. ด้านเศรษฐกิจ

                                2.1 ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น

                                2.2 มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ

                                3.2 มีการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร

                3. ด้านสังคม-การศึกษา

                                3.1 มีมรดกทางวัฒนธรรม

                                3.2 มีการศึกษา พัฒนาตนเอง

                                3.3 มีการสาธารณสุข สุขภาพจิตดี

                4. ด้านการเมือง การบริหาร

                                4.1 ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรมในการทำงานที่ดี

                                4.2 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน

                                4.3 มีความโปร่งใสในการบริหารงาน

                                4.4 มีผู้บริหารและการจัดการที่ดี

                5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                5.1 รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                5.2 มีสวนสาธารณะ แหล่งนันทนาการที่ดี

                                5.3 มีโบราณสถาน เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม

 

  5.  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

                 ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

 

                                                                       พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496

ส่วนที่ 3

หน้าที่ของเทศบาล

บทที่ 1

เทศบาลตำบล

                มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

                                1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                                2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                                3. รักษาความสะอาดของถนนหรืองทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการจำกัดขยะ

                               มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

                                4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                                5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                                6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                                7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                                8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                                9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล

                มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล

   ดังต่อไป

                                1. ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา

                                2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                                4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                                5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                                6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บคนไข้

                                7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                                8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                                 

                                9. เทศพาณิชย์

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

หมวด 2

การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

                มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

                                1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                                2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                                3 .การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                                4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

                                5. การสาธารณูปการ

                                6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

                                7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

                                8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                9. การจัดการศึกษา

                                10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                                11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                                12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                                13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                                14. การส่งเสริมการกีฬา

                                15. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                                16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                                17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                                18.การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

                                19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล

                                20. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสาน

                                21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                                22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                                23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

                                24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                25. การผังเมือง

                                26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                                27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                                28. การควบคุมอาหาร

                                29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

                 จากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่โดยแบ่งหัวข้อให้ตรงกับสภาพปัญหาเป็น 7 ด้าน  ดังนี้

                               

5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                                (1)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ

                                (2)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                                (3)   การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร

                                (4)   การสาธารณูปการ

                                (5)   การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก

                                (6)   การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                                (7)   การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

                                (8)   การจัดให้มีการตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

                                (9)   การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                                (1)   การจัดการศึกษา

                                (2)   การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ    

                                (3)   การป้องกัน  การบำบัดโรค  และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล

                                (4)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

                                (5)   การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน และที่สาธารณะ

                                (6)   การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์

                                (7)   การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                                 (8)   การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะสวนสัตว์  ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร

                                (9)  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                                (1)   การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และลัทธิเสรีภาพของประชาชน

                                (2)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                (3)   การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด

                                (4)  การรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล

                5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                                (1)  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดแผนพัฒนา จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

                                (2)   การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

                                 (3)   การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                 (4)   การพานิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ

                5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                                (1)   การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                (2)   การจัดตั้งและการดูแลระบบบัดน้ำเสีย

                                (3)   การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                                (4)   การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

                                (5)   การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

                5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                                (1)   การจัดการศึกษา

                                (2)   การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น

                                (3)   การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

                                (4)   การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

                                (5)   การศึกษา  การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

                5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                                (1)   สนับสนุนส่วนราชการอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

                                (2)   ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                                (3)   การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น

                                (4)   การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง

ภารกิจหลัก

                                1.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ

                                2.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

                                3.  ป้องกันยาเสพติด

                                4.  ส่งเสริมการกีฬา

                                5.  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

                                6.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                                7.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

                                8.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ภารกิจรอง

                                1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                2.  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                                3.  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                                4.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

                                5.  การส่งเสริมการเกษตร

                                6.  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

                                 เทศบาลตำบลขวาว  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3  ส่วน  ได้แก่สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  และกองช่าง  โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง จำนวนทั้งสิ้น  16   อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป  2  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  14  อัตราและลูกจ้างประจำ 1 อัตรา เนื่องจากแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555) ได้สิ้นสุดลงในวันที่  30  กรกฎาคม  2555 ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลขวาว  ได้อย่างประสิทธิภาพ

                                ดังนั้นเทศบาลตำบลขวาวจึงได้จัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์ใหม่    โดยส่วนราชการต่างๆ  มีฐานะเป็นกองและจัดโครงสร้างอัตรากำลังใหม่  โดยอิงกรอบอัตรากำลังเดิมทำให้เทศบาลตำบลขวาว  มีกรอบอัตรากำลังเท่าเดิม  ซึ่งจะมีบุคลากรที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง แต่ทั้งนี้เทศบาลได้กำหนดให้มีการเพิ่มของบุคลากรตามความจำเป็น  เพื่อไม่ให้กระทบต่องบประมาณในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยกำหนดตำแหน่งได้ตามความจำเป็นแต่ภารค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน    และประโยชน์ตอบแทนไม่เกินร้อยละ 40  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ  ของเทศบาลตำบลขวาว

                                 จากสภาพปัญหาของเทศบาลตำบลขวาว  ดังกล่าว เทศบาลตำบลขวาว มีภารกิจ อำนาจหน้า         ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้ อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการดังนี้ 

                 8.1 โครงสร้างของเทศบาลตำบลขวาว

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเทศบาล(เดิม)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเทศบาล(ใหม่)

หมายเหตุ

1. สำนักปลัดเทศบาล

1. สำนักปลัดเทศบาล

 

1.1 งานบริหารทั่วไป

1.1 งานบริหารทั่วไป

 

1.2 งานนโยบายและแผน

1.2 งานนโยบายและแผน

 

1.3 งานกฏหมายและคดี

1.3 งานกฏหมายและคดี

 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

1.5  งานกิจการสภา อบต.

1.5  งานกิจการสภาเทศบาล

 

1.6  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

1.6  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 

1.7   งานสังคมสงเคราะห์

1.7  งานสังคมสงเคราะห์

 

1.8 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

1.9  งานส่งเสริมการเกษตร

1.9  งานส่งเสริมการเกษตร

 

1.10  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1.10  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

2.  กองคลัง

2.  กองคลัง

 

2.1  งานการเงิน

2.1  งานการเงิน

 

2.2  งานบัญชี

2.2  งานบัญชี

 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

3.  กองช่าง

3.  กองช่าง

 

3.1  งานก่อสร้าง

3.1  งานก่อสร้าง

 

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

 

3.4  งานผังเมือง

3.4   งานผังเมือง

 

 เทศบาลตำบลขวาว ได้ทำการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานและได้จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังใหม่แล้ว  ทำให้การวิเคราะห์เพื่อประมาณการการใช้อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในอนาคตว่าในระยะเวลา 4  ปี  ต่อไปข้างหน้า  จะมีการใช้จำนวนข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างจำนวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน  เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลขวาว  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 4  ปี  (2556 - 2559)  ดังนี้

                                                                    กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ระหว่าง ปี   พ.ศ.  2556  - 2559

เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่

ตำแหน่ง/ส่วนราชการ

กรอบ

อัตรากำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้า

เพิ่ม /ลด

หมายเหตุ

2556

2557

2558

2559

2556

2557

2558

2559

 

1. สำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

-  ผู้ดูแลเด็ก

-  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

- ผช.เจ้าพนักงานทะเบียน

- ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

- ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์

- ผช.นักวิชาการเกษตร

ประเภทผู้มีทักษะ

-  พนักงานขับรถยนต์

-    คนสวน

 

 

 

1

1

1

1

1

1

 

 

1

1

 

 

 

1

2

1

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

1

2

1

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

1

2

1

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

1

2

1

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

-

+1

-

+1

-

-

 

 

-

-

 

 

 

-

-

_

_

_

_

 

 

_

_

 

 

 

_

_

_

_

_

_

 

 

_

_

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

- คนงานทั่วไป

- นักการ

 

1

1

 

2

1

 

2

1

 

2

1

 

2

1

 

-

-

 

+1

-

 

-

-

 

-

-

 

 

2. กองคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

- ผช.จ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

- ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

- ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

3. กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

- ผช.ช่างโยธา

ประเภทผู้มีทักษะ

- พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดหนัก

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

-

-

 

+1

 

 

 

-

-

 

-

 

 

 

-

-

 

-

 

 

 

-

-

 

-

 

 

รวม

 

 

16

20

20

20

20

3

1

-

-

 

  

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.  2556  - 2559)

เทศบาลตำบลขวาว  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

ลำดับที่

ตำแหน่ง/ส่วนราชการ

กรอบ

อัตรากำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้า

เพิ่ม /ลด

หมายเหตุ

2556

2557

2558

2559

2556

2557

2558

2559

1

 สำนักปลัดเทศบาล

10

13

13

13

13

+2

+1

-

-

 

2

กองคลัง

3

3

3

3

3

-

-

-

-

 

3

กองช่าง

3

4

4

4

4

+1

-

-

-

 

รวม

16

20

20

20

20

+3

+1

-

-

 

 

 

 

  

 

  1. 1.                สำนักปลัด เทศบาลตำบลขวาว มีอัตรากำลังพนักงานจ้าง ปัจจุบันจำนวน 10 ตำแหน่ง  7 อัตรา  ดังนี้

ที่

ตำแหน่ง

จำนวน

(คน)

อัตราค่า

ตอบแทน

รวม

(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี

2556

2557

2558

2559

1

ผู้ดูแลเด็ก

1

6,050

72,600

2,640

3,120

3,120

3,120

2

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

-

-

-

-

3

ผช.เจ้าพนักงานทะเบียน

1

7,460

89,520

4,080

3,840

3,960

4,200

4

ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

-

-

-

-

-

-

-

5

ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

1

6,050

72,600

2,640

3,120

3,120

3,120

6

ผช.นักวิชาการเกษตร

1

8,340

100,080

4,800

4,800

4,800

4,800

7

พนักงานขับรถยนต์

1

6,050

72,600

2,640

3,120

3,120

3,120

8

คนสวน

1

6,050

72,600

2,640

3,120

3,120

3,120

9

คนงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

10

นักการ

1

5,340

64,080

-

-

-

-

 

  1. 2.               ปี 2556 มีความต้องการสรรหาตำแหน่งว่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จำนวน  2  ตำแหน่ง  2  อัตรา  ดังนี้

ที่

ตำแหน่ง

จำนวน

(คน)

อัตราค่า

ตอบแทน

รวม

(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี

2556

2557

2558

2559

1

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

1

8,340

100,080

4,800

4,800

4,800

4,800

2

ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกัน

1

6,050

72,600

2,640

3,120

3,120

3,120

   

  1. 3.              ปี 2557  มีความต้องการสรรหาตำแหน่งว่าง(พนักงานจ้างทั่วไป)  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้

ที่

ตำแหน่ง

จำนวน

(คน)

อัตราค่า

ตอบแทน

รวม

(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี

2556

2557

2558

2559

1

คนงานทั่วไป

1

5,340

64,080

-

-

-

-

 

  1. 4.              กองคลัง มีอัตรากำลังพนักงานจ้างปัจจุบัน  จำนวน  3  ตำแหน่ง  3  อัตรา  ดังนี้

         

ที่

ตำแหน่ง

จำนวน

(คน)

อัตราค่า

ตอบแทน

รวม

(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี

2556

2557

2558

2559

1

ผช.เจ้าหน้าที่การเงินเงินและบัญชี

1

7,640

91,680

3,720

3,720

3,960

4,560

2

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

1

6,050

72,600

2,640

3,120

3,120

3,120

3

ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

1

6,050

72,600

2,640

3,120

3,120

3,120

   

 

 

         5.   กองช่าง มีอัตรากำลังพนักงานจ้างปัจจุบัน  จำนวน   3  ตำแหน่ง  3  อัตรา   ดังนี้

 

ที่

ตำแหน่ง

จำนวน

(คน)

อัตราค่า

ตอบแทน

รวม

(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี

2556

2557

2558

2559

1

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

6,270

75,240

3,120

3,120

3,120

3,360

2

ผช.ช่างโยธา

1

6,050

72,600

2,640

3,120

3,120

3,120

3

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

-

-

-

-

-

-

-

 

          6.    ปี 2556  มีความต้องการสรรหาตำแหน่งว่าง  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้

 

ที่

ตำแหน่ง

จำนวน

(คน)

อัตราค่า

ตอบแทน

รวม

(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี

2556

2557

2558

2559

1

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

1

8,340

100,080

4,800

4,800

4,800

4,800

                                                                                 

          7.   ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

ที่

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

1

30,179,179.75

33,197,097.72

36,516,807.49

40,168,488.24

 

Visitors: 29,747