เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

                                                                                                                                        

    นายชัยภัทร  ตั้งหลัก
                              นายกเทศมนตรีตำบลขวาว
                           

                                                                                                                                                                               นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง                                นายพรชัย แสงอินตา                                                                                                                                         รองนายกเทศมนตรี                                   รองนายกเทศมนตรี

"สะออนเซิ้งผ้าหมี่บ้านขวาวหนึ่งเดียวในโลก" ในงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลขวาว ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

การแสดงเซิ้งผ้าหมี่บ้านขวาว ในงานศิลปวัฒนธรรมแห่งสยาม ครั้งที่ 3
ณ สยามสแควร์ ซอย 5 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

     

 บรรยากาศการจัดงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ประจำปี 2561 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

  

  

บันทึกภาพถ่ายทอดสดการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 083-3520437 

     

                                
       

 

ภาคภูมิใจตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EHA 1002
   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heaith Accreditation : EHA 1002) ประจำปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการผลปรากฏว่าตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว “ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง” คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกในการการันตีคุณภาพมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี

  

  • ช่วบ่ายวันที่ 2 พ.ค. 60 เทศบาลตำบลขวาว รับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นางมาลา สรรพวุธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวีรพล ศรีทอง นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ นายอนุวัต หัวหนองหาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายสันติ ธรณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ซึ่งผลจากการประเมิน ด้านการจัดการเหตุรำคาญ EHA:6000 ปรากฏว่า เทศบาลตำบลขวาว“ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกียรติบัตรรับรอง”ซึ่งจะได้เดินทางไปรับเกียรติบัตรรับรองจากอธิบดีกรมอนามัยในโอกาสต่อไป...//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว นายสุนทร สารพล ประธานสภาเทศบาลตำบลขวาว เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมครบองค์ประชุม ซึ่งมีญัตติสำคัญในการพิจารณาเพื่อขอมติสภาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๘ โครงการ...//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว...

  • เช้าวันนี้ (24 เม.ย.60) เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยในภาคเช้า นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐” จากนั้น เวลา ๑๐.๒๙ นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขวาว เข้าร่วมพิธีกว่า 80 คน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนา นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว ได้พบปะกล่าวให้โอวาทและพูดคุยกับข้าราชการ พนักงานเทศบาล ถึงการทำงานของเทศบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่มีต่อการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี จากนั้นได้นำ พนักงานเทศบาลทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลและทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อราชการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • วันที่ 19 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว พร้อมด้วยนายมงคล ดิษฐสุนนท์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นำเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลขวาว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 โดยมีนายธนวัฒน์ อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ในด้านการกู้ชีพ กู้ภัย และอาสาสมัคร ได้ร่วมมือประสานงานร่วมกันด้านการช่วยเหลือและการติดต่อซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ โรงพยาบาลเสลภูมิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโพนทอง (สาขาเสลภูมิ) เทศบาลตำบลขวาว เทศบาลตำบลนาเมือง เทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลวังหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และมูลนิธิกู้ชีพศิลานครเสลภูมิ โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ และจุดซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ณ ลานจอดรถตลาดสดเทศตำบลเสลภูมิ..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • วันที่ 19 พ.ค.60 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีพิธีเปิดป้าย “หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบระดับอำเภอ” และกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์หมู่บ้านไม่สิทธิ์ขายเสียง รอบหมู่บ้านในตำบลขวาว ซึ่งบ้านโนนแพง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของอำเภอเสลภูมิ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ประกอบด้วย นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นายวุฒิสุธี วรเจริญ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ นาง จตุรพร เหลืองสุวาลัย หัวหน้างานอำนวยการ กกต.ร้อยเอ็ด นายภักดี น่าบัณฑิต กำนันตำบลขวาว และประชาชนชาวบ้านโนนแพง และตำบลขวาวเข้าร่วมพิธีกว่า 150 คน นางสมร วรชิน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสลภูมิ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อเป็นการประกาศว่า ชาวบ้านโนนแพง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาว เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน เล็งเห็นว่าปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นปัญหาใหญ่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และประเทศชาติ และเพื่อให้บ้านโนนแพงเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ ขายเสียง สำหรับการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบอำเภอละ 1 หมู่บ้าน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในระดับอำเภอ ในการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทุกระดับที่จะมีขึ้นในอนาคต..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ จ่าเอกศักดิ์ชัย ศรีวะรา ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาเสลภูมิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลขวาว ตำบลนาเลิง ตำบลนางาม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลขวาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสลภูมิ ร่วมมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติวาตภัย ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลขวาว จำนวน 30 ราย ตำบลนาเลิง จำนวน 9 ราย และตำบลนางาม จำนวน 30 ราย รวมผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 69 ราย ก่อนทำการมอบถุงยังชีพ นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาวได้กล่าวต้อนรับนายอำเภอเสลภูมิ พร้อมทั้งผูกผ้าขาวม้าทอมือ สินค้า OTOP ตำบลขวาว แก่ท่านนายอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้ติดตาม จากนั้นนายอำเภอเสลภูมิ ได้พบปะและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย โดยเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ร่วมกับ ธนาคาร ธกส.ในวันนี้ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมปลอบขวัญ ให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยเหตุวาตภัย เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งในเบื้องต้นได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลและอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ จะต้องเร่งซ่อมแซมและขนย้ายสังกะสีที่หลุดออกปลิวว่อนตามจุดต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
    บ้านทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562<<
 
  ประกาศ เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล
   จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>ประกาศ ณ วันที่ 29 เม.ย.. 2562<<
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทรายมูล >>ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2562<< 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ >>ประกาศ ณ วันที่ 19 เม.ย.2562<<
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน PARA-ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 1 บ.โนนยาง >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2561<<
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน PARA-ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 1 บ.โนนยาง >>ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2561<<
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (สายโนนยาง-โนนแพง) >>ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2561<<
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ.โนนแพง (สายโนนแพง-โนนยาง) >>ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561<<
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ.โนนแพง (สายโนนแพง-ดอนแฮด) >>ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561<<

 

      - ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลขวาว
        >>ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ค.62<<     
      -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง>>ประกาศวันที่ 18ก.ค.62<<
      - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง        
        พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา คนงานทั่วไป 1 อัตรา
>>ประกาศ ณ วันที่ 27 มิ.ย.62<<
      -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลขวาว
        จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา >>ประกาศ ณ วันที่่ 10 เมษายน 2562<<
 
      -
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
        พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 >>ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 << 
      - ประกาศการขึ้นบัญชีสอบสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองคลัง
        จำนวน 1 ตำแหน่ง ๒ อัตรา
 >>ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562<< 
      -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
        จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
>>ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2562<<
  


       ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
       ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

       ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาคสนาม ในเขตเทศบาลตำบลขวาว 
       ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ลงวันที่ ๘ พ.ย.๒๕๖๑) 
       ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับการประกอบกิจการอันเกี่ยวกับการสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร(รถเกี่ยวข้าว)และการขุดดินและถมดิน 
       ประกาศ เรื่อง การปฏิบติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลขวาว ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
                       และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
       
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
       ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
       ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส        
       ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ ก.พ. 2560 เวลา ๐๙.๓๐ น.

       ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

  • บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  ประจำปี 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 
  • บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว 
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2562
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 
      ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการเทศบาลตำบลขวาว 


       


       


         

           นโยบายในการบริหารของคณะผู้บริหาร  โดยการนำของนายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล      เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มี ความเจริญก้าวหน้า   สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน     โดยยึดหลักความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ   จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ     ภาคเอกชน    ภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาและดูแลบ้านเมืองโดยจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ   เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ 
         เทศบาลตำบลขวาว  จึงได้ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย  จัดรายการ "เทศบาลขวาวพบประชาชน"  เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลขวาวให้ประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่

                      
                                                          แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลขวาว 

เทศบาลตำบลขวาว เปิดกลุ่มไลน์  “รับเรื่องร้องทุกข์” เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชั่นLINE
ชื่อกลุ่ม “รับเรื่องร้องทุกข์” เทศบาลตำบลขวาว  โดยประชาชนสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนและดำเนินการส่งเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่นดังกล่าวโดยการสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ทันที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้เข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โทร. 043-665555

ศูนย์ดำรงธรรมตำบลขวาว

กรุณากรอกข้อมูลร้องทุกข์

ดาวน์โหลดเพลง +++   

#4 โดย: พอลล่า [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:42:31
ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะบุญบั้งไฟบ้านขวาวปีนี้ ช้างตกตมน่ารักมากค่ะ
#5 โดย: ครูน้อย [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:44:57
ขอชมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนขวาววิทยาคารด้วยค่ะ
#6 โดย: คนรักษ์บ้านขวาว [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2015-05-28 13:29:49
อยากทราบรูปแบบการจัดงานบุญบั้งไฟปี 58 นี้ ค่ะ
#7 โดย: กระรอกน้อย [IP: 27.145.29.xxx]
เมื่อ: 2018-06-18 10:19:26
น้ำปะปาไหลแรงดีมากคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 40,384