เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (เฉพาะเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 080-4218894 

                          

 นายชัยภัทร  ตั้งหลัก
                            นายกเทศมนตรีตำบลขวาว
                           

                                                                                                                     
                                                                                         นายเจริญชัย เพ็งจางค์             นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง
                                                                                             รองนายกเทศมนตรี               รองนายกเทศมนตรี

 

                        
      

  ด้วยเทศบาลตำบลขวาว ได้รับแจ้งจาก นายวิชิต มะละปัทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านทรายมูล ว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาได้เกิดพายุ
มีลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนของ นายพัน พางกะสา นายสัว ริมไสย์ นายชา ชัยแสง นายทองม้วน ริมไสย์ และนายบุญมี สุวรรณศรี ได้รับความ
เสียหาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขวาว ได้ออกตรวจสอบสภาพความเสียหายของผู้ได้รับความเสียหาย ปรากฏผล ดังนี้
       - บ้านเลขที่ 102 สังกะสี ขนาดยาว 10 ฟุต จำนวน 6 แผ่น
       - บ้านเลขที่ 43,13,95,15 สังกะสี ขนาดยาว 10 ฟุต จำนวนหลังละ 3 แผ่น
และในช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิ.ย.59 นายกเทศมนตรีตำบลขวาวมอบหมายให้นายพรชัย แสงอินตา ประธานสภาเทศบาลนายทนงศักดิ์ ภูมิฐาน
สมาชิกสภาเทศบาล นายมงคล ดิษฐสุนนท์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้มอบสังกะสี 
จำนวน 18 แผ่น ให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุพายุลมกรรโชกแรงดังกล่าว
   

    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heaith Accreditation : EHA 1002) ประจำปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการผลปรากฏว่า ตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว “ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง” คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกในการการันตีคุณภาพมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี

  

  • เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59 เป็นวันที่สองของการจัดโครงการอบรมสมุนไพรไทยและนวดแผนไทยประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม.จากบ้านสะทอน, โนนยาง, โนนแพงและทรายมูล วิทยากรบรรยายให้ความรู้ได้รับความอนุเคราะห์จากงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ โดย นางเจียมจิตต์ ธุระกิจ และนางศุภลักษณ์ แสงสัตย์ พร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2 ท่าน ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องสรรพคุณยาสมุนไพร วิธีใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคและลงมือปฏิบัติสอนการทำลูกประคบสมุนไพร และสอนวิธีการนวดแผนไทยในการรักษาโรคเบื้องต้น บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองแฝงด้วยสาระน่ารู้สมุนไพรคู่ตัว สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนำความประทับใจแก่พี่น้องอสม. ตลอดระยะเวลาการอบรม

  • เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติจากนายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นางจีรา ทวีโชค ผู้อำนวยการกองคลัง การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้ โดยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริงในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษีให้กับท้องถิ่นและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

  • วันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว งานพัฒนาชุมชนจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย พ.อ.อ.ทุ่งพานู รอเสนา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายหนูทัศน์ คำแพง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมประจำ ๒๕๕๕ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม กลุ่มเป้าหมายในการอบรมประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขวาวทั้งหมด ๑๓๐ คน ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีเน้นให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความ พอประมาณ ความมีเหตุมีผล เรียนรู้ในการพึ่งตนเอง เกิดเป็นชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง รู้จักใช้ทรัพยากรภายในชุมชน เกิดความรักสามัคคี ปรองดองของคนในชุมชน ก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน และยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

  • เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลขวาว ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1), การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2564) และการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯมีหน้าที่พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อจะเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลขวาวอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ มีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากภาครัฐและผู้แทนจากประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

  • เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลขวาว จัดโครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานในพิธี โดยมีนายถวัลย์ พันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร นำคณะครูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย นายภาสพิชญ์ พิมพ์ทรัพย์ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานต่อท่านประธานว่า โรคเอดส์เป็นปัญหาการสาธารณสุขที่สำคัญ ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านเศษฐิจละสังคมโดยรวม ดังนั้น เทศบาลตำบลขวาว จึงได้ตระหนักถึงกระทบของโรคเอดส์โดยเฉพาะในเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดทำโครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันเอดส์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคเอดส์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขวาววิทยาคาร จำนวน 115 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายประดิษฐ์ ศิริสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค และนางสาววรรณิษา โพธิ์พึง นักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

  • เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ ศูนย์ กศน.ตำบลขวาว มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนตำบลขวาว เข้าร่วมกว่า 80 คน นายภักดี น่าบัณฑิต กำนันตำบลขวาว กล่าวรายงานว่า ศูนย์การเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล มีภารกิจที่สำคัญ คือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น และการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลในวันนี้ สำนักงาน กศน.ได้กำหนดให้เปิดพร้อมกันทั่วประเทศ นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว ได้กล่าวขอบคุณคณะทำงาน ครู กศน.ประจำตำบลขวาว และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ให้ความร่วมมือการดำเนินงานให้เป็นฐานการเรียนรู้สำหรับคนในชุมชน รวมทั้งขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนให้การสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้ดำเนินการต่อเนื่องด้วยดี ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนต่อไป

  •      วาระงานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 
              

                                            บันทึกขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว
                                         เดือน สิงหาคม 2559   

วัน เดือน ปี การประชุม หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ขอใช้ หมายเหตุ
4 ส.ค. โครงการอบรมให้ความรู้ตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย
ประจำปี 2559
งานสาธารณสุข คุณหทัยกานต์ 08.30-16.30
60 คน
15 ส.ค. ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ งานกิจการสภา คุณดอกรัก

13.00-16.00
20 คน

19 ส.ค. ประชุมคณกรรมการกองทุน สปสช.ทต.ขวาว งานสาธารณสุข คุณหทัยกานต์

13.00-16.00
20 คน

23 ส.ค. ประชุมปรึกษาหารือการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานสาธารณสุข คุณหทัยกานต์

13.00-16.00
30 คน

 30 ส.ค. โครงการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM) งานการเจ้าหน้าที่ คุณชัยชนะ  08.30-12.30
80 คน 

 

 


 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว

 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว

 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2559

 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 


      

     


       


         

              นโยบายในการบริหารของคณะผู้บริหาร  โดยการนำของนายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล   เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า   สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน     โดยยึดหลักความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาและดูแลบ้านเมืองโดยจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ   เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ 

               เทศบาลตำบลขวาว จึงได้ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย  จัดรายการ"เทศบาลขวาวพบประชาชน" เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลขวาวให้ประชาชนในตำบลขวาวทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่

       
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลขวาว 

ดาวน์โหลดเพลง +++   

#4 โดย: พอลล่า [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:42:31
ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะบุญบั้งไฟบ้านขวาวปีนี้ ช้างตกตมน่ารักมากค่ะ
#5 โดย: ครูน้อย [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:44:57
ขอชมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนขวาววิทยาคารด้วยค่ะ
#6 โดย: คนรักษ์บ้านขวาว [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2015-05-28 13:29:49
อยากทราบรูปแบบการจัดงานบุญบั้งไฟปี 58 นี้ ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,131