เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (เฉพาะเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 080-4218894 

                          

 นายชัยภัทร  ตั้งหลัก
                            นายกเทศมนตรีตำบลขวาว
                           

                                                                                                                     
                                                                                         นายเจริญชัย เพ็งจางค์             นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง
                                                                                             รองนายกเทศมนตรี               รองนายกเทศมนตรี

                        
      

 

  ด้วยเทศบาลตำบลขวาว ได้รับแจ้งจาก นายวิชิต มะละปัทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านทรายมูล ว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาได้เกิดพายุ
มีลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนของ นายพัน พางกะสา นายสัว ริมไสย์ นายชา ชัยแสง นายทองม้วน ริมไสย์ และนายบุญมี สุวรรณศรี ได้รับความ
เสียหาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขวาว ได้ออกตรวจสอบสภาพความเสียหายของผู้ได้รับความเสียหาย ปรากฏผล ดังนี้
       - บ้านเลขที่ 102 สังกะสี ขนาดยาว 10 ฟุต จำนวน 6 แผ่น
       - บ้านเลขที่ 43,13,95,15 สังกะสี ขนาดยาว 10 ฟุต จำนวนหลังละ 3 แผ่น
และในช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิ.ย.59 นายกเทศมนตรีตำบลขวาวมอบหมายให้นายพรชัย แสงอินตา ประธานสภาเทศบาลนายทนงศักดิ์ ภูมิฐาน
สมาชิกสภาเทศบาล นายมงคล ดิษฐสุนนท์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้มอบสังกะสี 
จำนวน 18 แผ่น ให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุพายุลมกรรโชกแรงดังกล่าว
   

    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heaith Accreditation : EHA 1002) ประจำปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการผลปรากฏว่าตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว “ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง” คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกในการการันตีคุณภาพมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี

  

  • เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลขวาว ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลขวาว และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บขยะและการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ชุมชนให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

  • วันนี้ ๑๘ ส.ค. ๕๙ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขวาว ร่วมกับ รพ.สต.สะทอน นำโดย ท่านผอ.อัมรา กำหอม อสม. ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลขวาว งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลขวาว คณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล สภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามเขตชุมชนบ้านทรายมูลตำบลขวาวเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามหลักปฏิบัติ 5 ป. ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ

  • วันนี้ ๑๖ ส.ค. ๕๙ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขวาว ร่วมกับ รพ.สต.ขวาว นำโดย ท่านผอ.วรรณี จำปาขันธ์ อสม. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลขวาว คณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามเขตชุมชนตำบลขวาวเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามหลักปฏิบัติ 5 ป. ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ

  • ในช่วงเช้านี้ วันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙ เทศบาลตำบลขวาวจัดทำโครงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหนองคู หมู่๙ และบริเวณพื้นที่สาธารณะหนองโนนแท่น หมู่ที่ ๘ ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขวาว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลขวาว ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลขวาว มาร่วมปลูกป่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในการร่วมกันอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำให้คงอยู่สืบไปและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

  • วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 16.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว เทศบาลตำบลขวาวจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงรัก เพื่อบอกรักแม่ในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 การจัดแข่งขันประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ เทศบาลได้เปิดรับสมัครเยาวชนและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดจากหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 10 คน รอบคัดเลือกแข่งขันในวันที่ 9 สิงหาคม โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 4 คน เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 12 สิงหาคมต่อไป บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทยอยมาให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันประกวดอย่างล้นหลาม โดยผลการประกวดร้องเพลงในรอบคัดเลือกปรากฏว่าผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 คน ได้แก่ นางสาวอสมาภรณ์ ตรางา นางสาววิลาวัลย์ พิมจ้อง นายไตรภพ ขันสัมฤทธิ์ และนายทัศนชัย อ่อนงาม โดยผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสี่คนจะร้องประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางสนามหน้าเทศบาลตำบลขวาว ช่วงก่อนเข้าสู่พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

  • เช้าวันนี้ (4ส.ค.59) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กล่าวรายงานโดยนายภาสพิชญ์ พิมพ์ทรัพย์ รองปลัดเทศบาล ภายหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ประธานในพิธีได้ให้เกียรติมอบรางวัลในกิจกรรมผักสวยปลอดสารพิษ จำนวน 10 รางวัลแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาล นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง ประธานในพิธีกล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการตลาดสดทุกท่าน สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลขวาว โดยท่านเจริญชัย เพ็งจางค์ รองนายกเทศมนตรี และน.ส.หทัยกานต์ เกตุคำ ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้เดินทางไปรับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม EHA (Environmental Health Accreditation) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด EHA 1002:2016 และด้านการจัดการส้วมสาธารณะ EHA 3001:2016 จาก นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในการมุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนาระบบการบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลขวาวของเรา และในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางเทศบาลตำบลขวาวได้จัดโครงการตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตลอดจนได้ตระหนักใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งได้รับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขวาว เข้าร่วมกว่า ๑๒๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ท่าน คือ นายวีรพล ศรีทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวพัณณสญาค์ คำศรีแก้วรัศ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

  •      วาระงานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2559 
              

                                            บันทึกขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว
                                         เดือน กันยายน 2559   

วัน เดือน ปี การประชุม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผู้ขอใช้ หมายเหตุ
7 ก.ย. 59  ประชุมโครงการจัดองค์ความรู้ในองค์กร KM และ
ประชุมประจำเดือน พนง.เทศบาล พนง.จ้าง คนงานจ้างเหมาฯ
งานการเจ้าหน้าที่ คุณชัยชนะ  08.30-12.00 น.
80 คน 
14 ก.ย. 59 ตรวจสุขภาพประจำปี งานสาธารณสุข หทัยกานต์ 08.30-12.00 น.
30 คน
15 ก.ย. 59 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
งานการเจ้าหน้าที่ คุณชัยชนะ 08.30-16.30 น.
75 คน
23 ก.ย. 59 โครงการผู้สูงวัยลดภัยแทรกซ้อนโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
งานสาธารณสุข หทัยกานต์ 08.30-16.30 น.
50 คน
27 ก.ย. 59 ประชุมวางแผนการดำเนินงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
กู้ชีพเทศบาลตำบลขวาว
งานสาธารณสุข หทัยกานต์ 09.00-12.00 น.
10 คน
28 ก.ย. 59 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุน สปสช.ทต.ขวาว งานสาธารณสุข หทัยกานต์ 13.00-16.00 น.
20 คน

 


 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว

 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว

 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2559

 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 


      

     


       


         

              นโยบายในการบริหารของคณะผู้บริหาร  โดยการนำของนายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล   เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า   สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน     โดยยึดหลักความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาและดูแลบ้านเมืองโดยจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ   เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ 

               เทศบาลตำบลขวาว จึงได้ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย  จัดรายการ"เทศบาลขวาวพบประชาชน" เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลขวาวให้ประชาชนในตำบลขวาวทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่

       
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลขวาว 

ดาวน์โหลดเพลง +++   

#4 โดย: พอลล่า [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:42:31
ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะบุญบั้งไฟบ้านขวาวปีนี้ ช้างตกตมน่ารักมากค่ะ
#5 โดย: ครูน้อย [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:44:57
ขอชมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนขวาววิทยาคารด้วยค่ะ
#6 โดย: คนรักษ์บ้านขวาว [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2015-05-28 13:29:49
อยากทราบรูปแบบการจัดงานบุญบั้งไฟปี 58 นี้ ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,913